Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
9789752480308
375940
Veteriner İlaç Rehberi Tedavi El Kitabı 2021 - 2022
Veteriner İlaç Rehberi Tedavi El Kitabı 2021 - 2022
136.00

Veteriner İlaç Rehberi Tedavi El Kitabı, gözden geçirilmiş baskısı ile yeni konular ve jenerikler ilave edilerek hazırlanmıştır. Öğrencilik döneminde ve mezun olduktan hemen sonraki dönemden başlayarak bir başucu kitabı olarak kullanabileceğiniz formatta hazırlanmıştır. Kitabımıza ayrıca üretim ruhsatı alınmış ama henüz üretimi yapılmamış ilaç isimleri ile ülkemizde satışa sunulmayan jeneriklerde ilave edilmiştir.  Farma Kolojik Gruplara Göre İlaç Adlari ,  Et Ken Ma Dde Ve Kullanilan Hayvan Türleri  Farmako Terapi Ve Doğru İlaç Kullanımı  Farmakoterapi  İlaçla Tedavide Başarısızlık Nedenleri  Hekimle İlgili Faktörler  İlaçla İlgili Faktörler  Hasta (Konakçı) Ile İlgili Faktörler  Hasta Sahibi Ile İlgili Faktörler  Hastalık Etkeni Ile İlgili Faktörler  Doğru (Rasyonel) İlaç Kullanımı  Dozaj Rejimi  İlaçla Tedaviye Başlarken Göz Önünde Bulundurulması Gereken  Faktörler  Tedavi Maliyeti  Tedavi Etkinliğinin İzlenmesi  Kemoterapötikler  Prof Dr Enver Yazar  Kemoterapötik Ler  Antibiyotikler  Antibiyotiklere Direnç (Rezistans)  Antibakteriyel Tedavide Başarısızlık Nedenleri  Antibiyotiklerin Etki Şekilleri  Antibiyotik Grupları  Betalaktamlar  Florokinolonlar (Kinolonlar)  Aminoglikozitler  Sulfonamid + Diaminopirimidin Kombinasyonları (Sdk)  Tetrasiklinler  Amfenikoller (Fenikoller)  Makrolidler  Linkozamidler  Polipeptit Antibiyotikler  Diğer Antibiyotikler  Antibiyotik Kullanımında Dikkat Edilecek Bazı Noktalar  Antibiyotikler Arası Etkileşim  Antibiyotiklerin Klinik Kullanımı  Deri Enfeksiyonları  Sığırlarda Meme Enfeksiyonları (Mastitis)  Yeni Doğan Buzağı İshali  Sığırlarda Retensiyo Ve Uterus Enfeksiyonu (Metritis)  Kuzularda E Coli Enfeksiyonları  Sığırlarda Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Üriner Sistem Enfeksiyonu  Stafilokokal (Staphylococcus Spp) Enfeksiyonlar  Anerob Enfeksiyonlar  Mycoplasma Enfeksiyonları  Köpeklerde Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Köpeklerde Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonu  Taylarda Rhodococcus Equi Enfeksiyonu  Taylarda İshal  Atlarda Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Sığırlarda Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Koyun Ve Keçilerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Köpeklerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Kedilerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Antifungaller  Yüzeysel Mantar İlaçları  Sistemik Mantar İlaçları  Antelmentikler  Antelmentik İlaçların Etki Şekilleri  Evcil Hayvanların Parazitleri  Kelebeklere (Trematod) Etkiyen İlaçlar  Şeritlere (Cestod) Etkiyen İlaçlar  Yuvarlak Kurtlara (Nematod) Etkiyen İlaçlar  Kalp Kurtlarının Tedavisi  Köpeklerde Antelmentik Tedavi  Kedilerde Antelmentik Tedavi  Sığırlarda Antelmentik Tedavi  Koyunlarda Antelmentik Tedavi  Atlarda Antelmentik Tedavi  Ektoparaziter (Dışparazit) Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Dışparazit Tedavisi  Sığırlarda Dışparazit Tedavisi  Koyun ve Keçilerde Dışparazit Tedavisi  Atlarda Dışparazit Tedavisi  Antiprotozoon Tedavi  Ruminantlarda Antiprotozoon Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Antiprotozoon Tedavi  Atlarda Antiprotozoon Tedavi  Tümör Kemoterapisi  Akilleyici Ajanlar  Tubülin Bağlayan Ajanlar (Vinca alkoloidleri, mitotik inhibitörler)  Antitümör Antibiyotikler  Platinum Analogları  Antimetabolitler  Diğer Antitümör İlaçlar  Köpeklerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Kedilerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Sindirim Sistemi İlaçları  Sindirim Sistemi İlaçlar ı  Tükürük Salgısı Üzerine Etkili İlaçlar  Yemek Borusu Üzerine Etkili İlaçlar  İştah Artıran İlaçlar  Sindirim Kolaylaştırıcı (Digestanlar) ve Düzenleyiciler  Kusturucu (Emetik) ve Kusma Kesici (Antiemetik) İlaçlar  Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Asit Salgısını Azaltan İlaçlar  Antiasit Maddeler  Koruyucu-Örtücü Maddeler  Adsorbanlar  Gaz Gidericiler (Karminativler)  Spazm Çözücü (Antikolik) İlaçlar  Sürgüt Etkili İlaçlar  Laksatifler  Yağlayıcı, Kaydırıcı ve Nemlendiriciler  Barsak İçeriğinin Hacmini Artıranlar  Osmotik Laksatifler  Purgatifler  İshal Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  İshal Tedavisi  Karaciğer Üzerine Etkili İlaçlar  Kolagog (Kolekinetik) ve Koleretik İlaçlar  Sindirim Sistemi Hastalıklarında İlaç Kullanımı  Rumen Şişkinliği (Timpani, Meteorismus)  Rumen Asidozu  Rumen Alkalozu  Basit İndigesyon  Ketozis  Omazum Konstipasyonu  Kedi ve Köpekte Gastrit ve Ülser  Köpeklerde Seyahat Hastalığı  Atlarda Gastroduodenal Ülser  Atlarda Kolik  So lunum Sistemi İlaçları  Solunum Sistemi İlaçlar ı  Öksürük Kesiciler (Antitusif)  Balgam Söktürücüler (Mukokinetikler)  Ekspektoranlar  Balgamı Eritenler (Mukolitikler)  Solunum Yollarını Genişletenler (Bronkodilatatörler)  Sıvı-Elektrolit Tedavi Ve Diüretikler  Sıvı-Elektro lit Teda vi ve Diüretik ler  Sıvı Elektrolit Tedaviye İhtiyaç Duyulan Durumlar  Kullanılacak Sıvı Miktarları ve Çözeltiler  Çözeltilerin Sınıflandırılması  Hipotonik Kristalloid Çözeltiler  İzotonik Kristalloid Çözeltiler  Hipertonik Kritalloid Çözeltiler  Oral Sıvı Tedavisi  Sıvı Elektrolit Tedavide Temel İlkeler  Sıvı Uygulama Hızı  Sıvı Uygulama Yolları  Asit-Baz Dengesi Bozuklukları  Metabolik Asidoz  Metabolik Alkaloz  Solunum Asidozu  Solunum Alkalozu  Karmaşık Asit-Baz Dengesi Bozukluğu  Özel Durumlar  Atlar  Sığırlar  Koyun ve Keçiler  Anestezi ve Cerrahi Müdahalenin Etkileri  Diüretikler  Osmotik Diüretikler  Karbonik Anhidraz Etkinliğini Engelleyenler  Tiazidler  Kıvrım Diüretikler  Diğerleri  İdrar pH’sını Değiştirenler  İdrar Yolu Antibiyotikleri ve Antiseptikleri  Kalp-Damar Sistemi İlaçları  Kalp-Damar Sistemi İlaçlar ı  Antiaritmik İlaçlar  Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Antihipertansif İlaçlar  Antikoagulant İlaçlar  Antitrombositik (Antiplatelet) İlaçlar  Fibrinolitik İlaçlar  Antihistaminikler  Antihistaminik ler  Ağrı Kesici, Ateş Düşürücü Ve Yangı Giderici İlaçlar  Ağrı Kesi ci, Ate ş Düşürü cü ve Yang ı Gideri ci İlaçlar  Tedaviye Yaklaşım  Ağrı Kesici, Ateş Düşürücü ve Yangı Giderici İlaçlar  Narkotik Ağrı Kesiciler  Alfa Agonistleri  Lokal Anestezikler  Narkotik Olmayan Ağrı Kesiciler (NSAİ)  Glukokortikoidler  Glukokortikoid Tedavisinde Akılcı Yaklaşım  Glukokortikoidlerin Endikasyonları  Kedi Ve Köpeklerde Davranış Bozuk luk ları  Kedi ve Köpek lerde Davran ış Bozukluklar ı  Hayvanlarda Gözlenen Davranış Bozuklukları  Davranış Bozukluklarının Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken  Noktalar  Tedavide Kullanılan İlaçlar  Antidepresanlar  Antipsikotik İlaçlar  Diğerleri  Davranış Bozuklukları ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Anksiyete ve Korku  Solunum Sistemi İlaçlar ı  Cinsiyetle İlgili Davranış Bozuklukları  Hiperaktivite  Yaşlılık ve Algılama Bozuklukları  Antiko nvü lsif Ve Antiepileptik İlaçlar  Antikon vülsif ve Antiepi leptik İlaçlar  Gebelikte İlaç Kullanımı  Gebe likte İlaç Kullan ımı  Acil Müd ahale İlaçları  Acil Müdaha le İlaçlar ı  Zehirlenmeler ve Genel Sağaltım Prensipleri  Zehirlenmelerde Kullanılan Başlıca İlaçlar  Analeptikler  Adsorbanlar  AntiasitlerAntihistaminikler  Çırpınma Önleyiciler (antiepileptikler)  Glukokortikoidler  Diüretikler (işeticiler)  Kusturucular (emetikler)  Kusma Durdurucular (antiemetikler)  Parasempatomimetikler  Parasempatolitikler  Sempatomimetikler  Sürgütler  Sürgün Önleyiciler  Diğerleri  Bazı Zehirlenmeler ve Tedavileri  Organik Fosforlu İnsektisidler (OFİ)  Karbamatlı İnsektisidler  Organik Klorlu İnsektisidler  Mikotoksinler  Bakır Zehirlenmesi  Üre ve Nitrat Zehirlenmesi  Yılan Sokması  Etilen Glikol (Antifreeze) Zehirlenmesi  Amitraz Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Parasetamol (asetominofen) Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Aspirin Zehirlenmesi  Biyoy ararlanım Ve Biyo eşdeğerlik  Biyoyarar lan ım ve Biyoe şde ğer lik  Biyoyararlanım  Biyoyararlanımı Etkileyen Faktörler  İlaçla İlgili Faktörler  Uygulama Yolu ile İlgili Faktörler  Biyoeşdeğerlik  Biyoeşdeğerliğin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Temel Kurallar  Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına İhtiyaç Duyulan Durumlar  Biyoeşdeğerlik Çalışmasının Gerekmediği Durumlar  VETERİNER HEKİMLİ KTE KULLANILAN AŞILAR VE  TANI KİTLERİ  Besi Ve Sü t Hayv ancılığı Aşı Listesi  KEDİ Ve KÖPE K Aşı Listesi  İLAÇ FİRMALARINA GÖRE İLAÇ İSİM LİSTESİ  Dozaj Rejimi  İlaçla Tedaviye Başlarken Göz Önünde Bulundurulması Gereken  Faktörler  Tedavi Maliyeti  Tedavi Etkinliğinin İzlenmesi  Kemoterapötikler  Antibiyotikler  Antibiyotiklere Direnç (Rezistans)  Antibakteriyel Tedavide Başarısızlık Nedenleri  Antibiyotiklerin Etki Şekilleri  Antibiyotik Grupları  Betalaktamlar  Florokinolonlar (Kinolonlar)  Aminoglikozitler  Sulfonamid + diaminopirimidin kombinasyonları (SDK)  Tetrasiklinler  Amfenikoller (Fenikoller)  Makrolidler  Linkozamidler  Polipeptit antibiyotikler  Diğer antibiyotikler  Antibiyotik Kullanımında Dikkat Edilecek Bazı Noktalar  Antibiyotikler Arası Etkileşim  Antibiyotiklerin Klinik Kullanımı  Deri Enfeksiyonları  Sığırlarda Meme Enfeksiyonları (Mastitis)  Yeni Doğan Buzağı İshali  Sığırlarda Retensiyo Ve Uterus Enfeksiyonu (Metritis)  Kuzularda E coli Enfeksiyonları  Sığırlarda Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Üriner Sistem Enfeksiyonu  Stafilokokal (Staphylococcus spp) Enfeksiyonlar  Anerob Enfeksiyonlar  Mycoplasma Enfeksiyonları  Köpeklerde Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Köpeklerde Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonu  Taylarda Rhodococcus equi enfeksiyonu  Taylarda ishal  Atlarda bazı enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi  Sığırlarda bazı enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi  Koyun ve Keçilerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Köpeklerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Kedilerde bazı enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi  Antifungaller  Yüzeysel mantar ilaçları  Sistemik mantar ilaçları  Antelmentikler  Antelmentik İlaçların Etki Şekilleri  Evcil Hayvanların Parazitleri  Kelebeklere (Trematod) Etkiyen İlaçlar  Şeritlere (Cestod) Etkiyen İlaçlar  Yuvarlak Kurtlara (Nematod) Etkiyen İlaçlar  Kalp Kurtlarının Tedavisi  Köpeklerde Antelmentik Tedavi  Kedilerde Antelmentik Tedavi  Sığırlarda Antelmentik Tedavi  Koyunlarda Antelmentik Tedavi  Atlarda Antelmentik Tedavi  Ektoparaziter (Dışparazit) Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Dışparazit Tedavisi  Sığırlarda Dışparazit Tedavisi  Koyun ve Keçilerde Dışparazit Tedavisi  Atlarda Dışparazit Tedavisi  Antiprotozoon Tedavi  Ruminantlarda Antiprotozoon Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Antiprotozoon Tedavi  Atlarda Antiprotozoon Tedavi  Tümör Kemoterapisi  Akilleyici Ajanlar  Tubülin Bağlayan Ajanlar (Vinca alkoloidleri, mitotik inhibitörler)  Antitümör Antibiyotikler  Platinum Analogları  Antimetabolitler  Diğer Antitümör İlaçlar  Köpeklerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Kedilerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Sindirim Sistemi İlaçları  Tükürük Salgısı Üzerine Etkili İlaçlar  Yemek Borusu Üzerine Etkili İlaçlar  İştah Artıran İlaçlar  Sindirim Kolaylaştırıcı (Digestanlar) ve Düzenleyiciler  Kusturucu (Emetik) ve Kusma Kesici (Antiemetik) İlaçlar  Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Asit Salgısını Azaltan İlaçlar  Antiasit Maddeler  Koruyucu-Örtücü Maddeler  Adsorbanlar  Gaz Gidericiler (Karminativler)  Spazm Çözücü (Antikolik) İlaçlar  Sürgüt Etkili İlaçlar  Laksatifler  Yağlayıcı, Kaydırıcı ve Nemlendiriciler  Barsak İçeriğinin Hacmini Artıranlar  Osmotik Laksatifler  Purgatifler  İshal Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  İshal Tedavisi  Karaciğer Üzerine Etkili İlaçlar  Kolagog (Kolekinetik) ve Koleretik İlaçlar  Sindirim Sistemi Hastalıklarında İlaç Kullanımı  Rumen Şişkinliği (Timpani, Meteorismus)  Rumen Asidozu  Rumen Alkalozu  Basit İndigesyon  Ketozis  Omazum Konstipasyonu  Kedi ve Köpekte Gastrit ve Ülser  Köpeklerde Seyahat Hastalığı  Atlarda Gastroduodenal Ülser  Atlarda Kolik  Solunum Sistemi İlaçları  Öksürük Kesiciler (Antitusif)  Balgam Söktürücüler (Mukokinetikler)  Ekspektoranlar  Balgamı Eritenler (Mukolitikler)  Solunum Yollarını Genişletenler (Bronkodilatatörler)  Sıvı-Elektrolit Tedavi Ve Diüretikler  Sıvı Elektrolit Tedaviye İhtiyaç Duyulan  Durumlar  Kullanılacak Sıvı Miktarları ve Çözeltiler  Çözeltilerin Sınıflandırılması  Hipotonik kristalloid çözeltiler  İzotonik kristalloid çözeltiler  Hipertonik kritalloid çözeltiler  Oral Sıvı Tedavisi  Sıvı Elektrolit Tedavide Temel İlkeler  Sıvı Uygulama Hızı  Sıvı Uygulama Yolları  Asit-Baz Dengesi Bozuklukları  Metabolik Asidoz  Metabolik Alkaloz  Solunum Asidozu  Solunum Alkalozu  Karmaşık Asit-Baz Dengesi Bozukluğu  Özel Durumlar  Atlar  Sığırlar  Koyun ve Keçiler  Anestezi ve Cerrahi Müdahalenin Etkileri  Diüretikler  Osmotik Diüretikler  Karbonik Anhidraz Etkinliğini Engelleyenler  Tiazidler  Kıvrım Diüretikler  Diğerleri  İdrar pH’sını Değiştirenler  İdrar Yolu Antibiyotikleri ve Antiseptikleri  Kalp-Damar Sistemi İlaçları  Antiaritmik İlaçlar  Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Antihipertansif İlaçlar  Antikoagulant İlaçlar  Antitrombositik (Antiplatelet) İlaçlar  Fibrinolitik İlaçlar  Antihistaminikler  Ağrı Kesici, Ateş Düşürücü Ve Yangı Giderici İlaçlar  Tedaviye Yaklaşım  Narkotik Ağrı Kesiciler  Alfa agonistleri  Lokal Anestezikler  Narkotik Olmayan Ağrı Kesiciler (NSAİ)  Glukokortikoidler  Glukokortikoid Tedavisinde Akılcı Yaklaşım  Glukokortikoidlerin Endikasyonları  Kedi Ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları  Hayvanlarda Gözlenen Davranış Bozuklukları  Davranış Bozukluklarının Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken  Noktalar  Tedavide Kullanılan İlaçlar  Antidepresanlar  Antipsikotik İlaçlar  Diğerleri  Davranış Bozuklukları ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Anksiyete ve Korku  Solunum Sistemi İlaçları  Cinsiyetle İlgili Davranış Bozuklukları  Hiperaktivite  Yaşlılık ve Algılama Bozuklukları  Antikonvülsif Ve Antiepileptik İlaçlar  Gebelikte İlaç Kullanımı  Acil Müdahale İlaçları  Zehirlenmeler ve Genel Sağaltım Prensipleri  Zehirlenmelerde Kullanılan Başlıca İlaçlar  Analeptikler  Adsorbanlar  Antiasitler  Antihistaminikler  Çırpınma önleyiciler (antiepileptikler)  Glukokortikoidler  Diüretikler (işeticiler)  Kusturucular (emetikler)  Kusma durdurucular (antiemetikler)  Parasempatomimetikler  Parasempatolitikler  Sempatomimetikler  Sürgütler  Sürgün Önleyiciler  Diğerleri  Bazı Zehirlenmeler ve Tedavileri  Organik Fosforlu İnsektisidler (OFİ)  Karbamatlı İnsektisidler  Organik Klorlu İnsektisidler  Mikotoksinler  Bakır Zehirlenmesi  Üre ve Nitrat Zehirlenmesi  Yılan Sokması  Etilen Glikol (Antifreeze) Zehirlenmesi  Amitraz Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Parasetamol (asetominofen) Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Aspirin Zehirlenmesi  Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik  Biyoyararlanım  Biyoyararlanımı Etkileyen Faktörler  İlaçla ilgili faktörler  Uygulama Yolu ile İlgili Faktörler  Biyoeşdeğerlik  Biyoeşdeğerliğin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Temel Kurallar  Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına İhtiyaç Duyulan Durumlar  Biyoeşdeğerlik Çalışmasının Gerekmediği Durumlar

 • Açıklama
  • Veteriner İlaç Rehberi Tedavi El Kitabı, gözden geçirilmiş baskısı ile yeni konular ve jenerikler ilave edilerek hazırlanmıştır. Öğrencilik döneminde ve mezun olduktan hemen sonraki dönemden başlayarak bir başucu kitabı olarak kullanabileceğiniz formatta hazırlanmıştır. Kitabımıza ayrıca üretim ruhsatı alınmış ama henüz üretimi yapılmamış ilaç isimleri ile ülkemizde satışa sunulmayan jeneriklerde ilave edilmiştir.  Farma Kolojik Gruplara Göre İlaç Adlari ,  Et Ken Ma Dde Ve Kullanilan Hayvan Türleri  Farmako Terapi Ve Doğru İlaç Kullanımı  Farmakoterapi  İlaçla Tedavide Başarısızlık Nedenleri  Hekimle İlgili Faktörler  İlaçla İlgili Faktörler  Hasta (Konakçı) Ile İlgili Faktörler  Hasta Sahibi Ile İlgili Faktörler  Hastalık Etkeni Ile İlgili Faktörler  Doğru (Rasyonel) İlaç Kullanımı  Dozaj Rejimi  İlaçla Tedaviye Başlarken Göz Önünde Bulundurulması Gereken  Faktörler  Tedavi Maliyeti  Tedavi Etkinliğinin İzlenmesi  Kemoterapötikler  Prof Dr Enver Yazar  Kemoterapötik Ler  Antibiyotikler  Antibiyotiklere Direnç (Rezistans)  Antibakteriyel Tedavide Başarısızlık Nedenleri  Antibiyotiklerin Etki Şekilleri  Antibiyotik Grupları  Betalaktamlar  Florokinolonlar (Kinolonlar)  Aminoglikozitler  Sulfonamid + Diaminopirimidin Kombinasyonları (Sdk)  Tetrasiklinler  Amfenikoller (Fenikoller)  Makrolidler  Linkozamidler  Polipeptit Antibiyotikler  Diğer Antibiyotikler  Antibiyotik Kullanımında Dikkat Edilecek Bazı Noktalar  Antibiyotikler Arası Etkileşim  Antibiyotiklerin Klinik Kullanımı  Deri Enfeksiyonları  Sığırlarda Meme Enfeksiyonları (Mastitis)  Yeni Doğan Buzağı İshali  Sığırlarda Retensiyo Ve Uterus Enfeksiyonu (Metritis)  Kuzularda E Coli Enfeksiyonları  Sığırlarda Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Üriner Sistem Enfeksiyonu  Stafilokokal (Staphylococcus Spp) Enfeksiyonlar  Anerob Enfeksiyonlar  Mycoplasma Enfeksiyonları  Köpeklerde Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Köpeklerde Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonu  Taylarda Rhodococcus Equi Enfeksiyonu  Taylarda İshal  Atlarda Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Sığırlarda Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Koyun Ve Keçilerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Köpeklerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Kedilerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Antifungaller  Yüzeysel Mantar İlaçları  Sistemik Mantar İlaçları  Antelmentikler  Antelmentik İlaçların Etki Şekilleri  Evcil Hayvanların Parazitleri  Kelebeklere (Trematod) Etkiyen İlaçlar  Şeritlere (Cestod) Etkiyen İlaçlar  Yuvarlak Kurtlara (Nematod) Etkiyen İlaçlar  Kalp Kurtlarının Tedavisi  Köpeklerde Antelmentik Tedavi  Kedilerde Antelmentik Tedavi  Sığırlarda Antelmentik Tedavi  Koyunlarda Antelmentik Tedavi  Atlarda Antelmentik Tedavi  Ektoparaziter (Dışparazit) Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Dışparazit Tedavisi  Sığırlarda Dışparazit Tedavisi  Koyun ve Keçilerde Dışparazit Tedavisi  Atlarda Dışparazit Tedavisi  Antiprotozoon Tedavi  Ruminantlarda Antiprotozoon Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Antiprotozoon Tedavi  Atlarda Antiprotozoon Tedavi  Tümör Kemoterapisi  Akilleyici Ajanlar  Tubülin Bağlayan Ajanlar (Vinca alkoloidleri, mitotik inhibitörler)  Antitümör Antibiyotikler  Platinum Analogları  Antimetabolitler  Diğer Antitümör İlaçlar  Köpeklerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Kedilerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Sindirim Sistemi İlaçları  Sindirim Sistemi İlaçlar ı  Tükürük Salgısı Üzerine Etkili İlaçlar  Yemek Borusu Üzerine Etkili İlaçlar  İştah Artıran İlaçlar  Sindirim Kolaylaştırıcı (Digestanlar) ve Düzenleyiciler  Kusturucu (Emetik) ve Kusma Kesici (Antiemetik) İlaçlar  Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Asit Salgısını Azaltan İlaçlar  Antiasit Maddeler  Koruyucu-Örtücü Maddeler  Adsorbanlar  Gaz Gidericiler (Karminativler)  Spazm Çözücü (Antikolik) İlaçlar  Sürgüt Etkili İlaçlar  Laksatifler  Yağlayıcı, Kaydırıcı ve Nemlendiriciler  Barsak İçeriğinin Hacmini Artıranlar  Osmotik Laksatifler  Purgatifler  İshal Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  İshal Tedavisi  Karaciğer Üzerine Etkili İlaçlar  Kolagog (Kolekinetik) ve Koleretik İlaçlar  Sindirim Sistemi Hastalıklarında İlaç Kullanımı  Rumen Şişkinliği (Timpani, Meteorismus)  Rumen Asidozu  Rumen Alkalozu  Basit İndigesyon  Ketozis  Omazum Konstipasyonu  Kedi ve Köpekte Gastrit ve Ülser  Köpeklerde Seyahat Hastalığı  Atlarda Gastroduodenal Ülser  Atlarda Kolik  So lunum Sistemi İlaçları  Solunum Sistemi İlaçlar ı  Öksürük Kesiciler (Antitusif)  Balgam Söktürücüler (Mukokinetikler)  Ekspektoranlar  Balgamı Eritenler (Mukolitikler)  Solunum Yollarını Genişletenler (Bronkodilatatörler)  Sıvı-Elektrolit Tedavi Ve Diüretikler  Sıvı-Elektro lit Teda vi ve Diüretik ler  Sıvı Elektrolit Tedaviye İhtiyaç Duyulan Durumlar  Kullanılacak Sıvı Miktarları ve Çözeltiler  Çözeltilerin Sınıflandırılması  Hipotonik Kristalloid Çözeltiler  İzotonik Kristalloid Çözeltiler  Hipertonik Kritalloid Çözeltiler  Oral Sıvı Tedavisi  Sıvı Elektrolit Tedavide Temel İlkeler  Sıvı Uygulama Hızı  Sıvı Uygulama Yolları  Asit-Baz Dengesi Bozuklukları  Metabolik Asidoz  Metabolik Alkaloz  Solunum Asidozu  Solunum Alkalozu  Karmaşık Asit-Baz Dengesi Bozukluğu  Özel Durumlar  Atlar  Sığırlar  Koyun ve Keçiler  Anestezi ve Cerrahi Müdahalenin Etkileri  Diüretikler  Osmotik Diüretikler  Karbonik Anhidraz Etkinliğini Engelleyenler  Tiazidler  Kıvrım Diüretikler  Diğerleri  İdrar pH’sını Değiştirenler  İdrar Yolu Antibiyotikleri ve Antiseptikleri  Kalp-Damar Sistemi İlaçları  Kalp-Damar Sistemi İlaçlar ı  Antiaritmik İlaçlar  Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Antihipertansif İlaçlar  Antikoagulant İlaçlar  Antitrombositik (Antiplatelet) İlaçlar  Fibrinolitik İlaçlar  Antihistaminikler  Antihistaminik ler  Ağrı Kesici, Ateş Düşürücü Ve Yangı Giderici İlaçlar  Ağrı Kesi ci, Ate ş Düşürü cü ve Yang ı Gideri ci İlaçlar  Tedaviye Yaklaşım  Ağrı Kesici, Ateş Düşürücü ve Yangı Giderici İlaçlar  Narkotik Ağrı Kesiciler  Alfa Agonistleri  Lokal Anestezikler  Narkotik Olmayan Ağrı Kesiciler (NSAİ)  Glukokortikoidler  Glukokortikoid Tedavisinde Akılcı Yaklaşım  Glukokortikoidlerin Endikasyonları  Kedi Ve Köpeklerde Davranış Bozuk luk ları  Kedi ve Köpek lerde Davran ış Bozukluklar ı  Hayvanlarda Gözlenen Davranış Bozuklukları  Davranış Bozukluklarının Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken  Noktalar  Tedavide Kullanılan İlaçlar  Antidepresanlar  Antipsikotik İlaçlar  Diğerleri  Davranış Bozuklukları ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Anksiyete ve Korku  Solunum Sistemi İlaçlar ı  Cinsiyetle İlgili Davranış Bozuklukları  Hiperaktivite  Yaşlılık ve Algılama Bozuklukları  Antiko nvü lsif Ve Antiepileptik İlaçlar  Antikon vülsif ve Antiepi leptik İlaçlar  Gebelikte İlaç Kullanımı  Gebe likte İlaç Kullan ımı  Acil Müd ahale İlaçları  Acil Müdaha le İlaçlar ı  Zehirlenmeler ve Genel Sağaltım Prensipleri  Zehirlenmelerde Kullanılan Başlıca İlaçlar  Analeptikler  Adsorbanlar  AntiasitlerAntihistaminikler  Çırpınma Önleyiciler (antiepileptikler)  Glukokortikoidler  Diüretikler (işeticiler)  Kusturucular (emetikler)  Kusma Durdurucular (antiemetikler)  Parasempatomimetikler  Parasempatolitikler  Sempatomimetikler  Sürgütler  Sürgün Önleyiciler  Diğerleri  Bazı Zehirlenmeler ve Tedavileri  Organik Fosforlu İnsektisidler (OFİ)  Karbamatlı İnsektisidler  Organik Klorlu İnsektisidler  Mikotoksinler  Bakır Zehirlenmesi  Üre ve Nitrat Zehirlenmesi  Yılan Sokması  Etilen Glikol (Antifreeze) Zehirlenmesi  Amitraz Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Parasetamol (asetominofen) Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Aspirin Zehirlenmesi  Biyoy ararlanım Ve Biyo eşdeğerlik  Biyoyarar lan ım ve Biyoe şde ğer lik  Biyoyararlanım  Biyoyararlanımı Etkileyen Faktörler  İlaçla İlgili Faktörler  Uygulama Yolu ile İlgili Faktörler  Biyoeşdeğerlik  Biyoeşdeğerliğin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Temel Kurallar  Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına İhtiyaç Duyulan Durumlar  Biyoeşdeğerlik Çalışmasının Gerekmediği Durumlar  VETERİNER HEKİMLİ KTE KULLANILAN AŞILAR VE  TANI KİTLERİ  Besi Ve Sü t Hayv ancılığı Aşı Listesi  KEDİ Ve KÖPE K Aşı Listesi  İLAÇ FİRMALARINA GÖRE İLAÇ İSİM LİSTESİ  Dozaj Rejimi  İlaçla Tedaviye Başlarken Göz Önünde Bulundurulması Gereken  Faktörler  Tedavi Maliyeti  Tedavi Etkinliğinin İzlenmesi  Kemoterapötikler  Antibiyotikler  Antibiyotiklere Direnç (Rezistans)  Antibakteriyel Tedavide Başarısızlık Nedenleri  Antibiyotiklerin Etki Şekilleri  Antibiyotik Grupları  Betalaktamlar  Florokinolonlar (Kinolonlar)  Aminoglikozitler  Sulfonamid + diaminopirimidin kombinasyonları (SDK)  Tetrasiklinler  Amfenikoller (Fenikoller)  Makrolidler  Linkozamidler  Polipeptit antibiyotikler  Diğer antibiyotikler  Antibiyotik Kullanımında Dikkat Edilecek Bazı Noktalar  Antibiyotikler Arası Etkileşim  Antibiyotiklerin Klinik Kullanımı  Deri Enfeksiyonları  Sığırlarda Meme Enfeksiyonları (Mastitis)  Yeni Doğan Buzağı İshali  Sığırlarda Retensiyo Ve Uterus Enfeksiyonu (Metritis)  Kuzularda E coli Enfeksiyonları  Sığırlarda Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Üriner Sistem Enfeksiyonu  Stafilokokal (Staphylococcus spp) Enfeksiyonlar  Anerob Enfeksiyonlar  Mycoplasma Enfeksiyonları  Köpeklerde Solunum Sistemi Enfeksiyonu  Köpeklerde Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonu  Taylarda Rhodococcus equi enfeksiyonu  Taylarda ishal  Atlarda bazı enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi  Sığırlarda bazı enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi  Koyun ve Keçilerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Köpeklerde Bazı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Seçimi  Kedilerde bazı enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi  Antifungaller  Yüzeysel mantar ilaçları  Sistemik mantar ilaçları  Antelmentikler  Antelmentik İlaçların Etki Şekilleri  Evcil Hayvanların Parazitleri  Kelebeklere (Trematod) Etkiyen İlaçlar  Şeritlere (Cestod) Etkiyen İlaçlar  Yuvarlak Kurtlara (Nematod) Etkiyen İlaçlar  Kalp Kurtlarının Tedavisi  Köpeklerde Antelmentik Tedavi  Kedilerde Antelmentik Tedavi  Sığırlarda Antelmentik Tedavi  Koyunlarda Antelmentik Tedavi  Atlarda Antelmentik Tedavi  Ektoparaziter (Dışparazit) Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Dışparazit Tedavisi  Sığırlarda Dışparazit Tedavisi  Koyun ve Keçilerde Dışparazit Tedavisi  Atlarda Dışparazit Tedavisi  Antiprotozoon Tedavi  Ruminantlarda Antiprotozoon Tedavi  Kedi ve Köpeklerde Antiprotozoon Tedavi  Atlarda Antiprotozoon Tedavi  Tümör Kemoterapisi  Akilleyici Ajanlar  Tubülin Bağlayan Ajanlar (Vinca alkoloidleri, mitotik inhibitörler)  Antitümör Antibiyotikler  Platinum Analogları  Antimetabolitler  Diğer Antitümör İlaçlar  Köpeklerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Kedilerde Bazı Tümörlerde Tedavi Protokolleri  Sindirim Sistemi İlaçları  Tükürük Salgısı Üzerine Etkili İlaçlar  Yemek Borusu Üzerine Etkili İlaçlar  İştah Artıran İlaçlar  Sindirim Kolaylaştırıcı (Digestanlar) ve Düzenleyiciler  Kusturucu (Emetik) ve Kusma Kesici (Antiemetik) İlaçlar  Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Asit Salgısını Azaltan İlaçlar  Antiasit Maddeler  Koruyucu-Örtücü Maddeler  Adsorbanlar  Gaz Gidericiler (Karminativler)  Spazm Çözücü (Antikolik) İlaçlar  Sürgüt Etkili İlaçlar  Laksatifler  Yağlayıcı, Kaydırıcı ve Nemlendiriciler  Barsak İçeriğinin Hacmini Artıranlar  Osmotik Laksatifler  Purgatifler  İshal Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  İshal Tedavisi  Karaciğer Üzerine Etkili İlaçlar  Kolagog (Kolekinetik) ve Koleretik İlaçlar  Sindirim Sistemi Hastalıklarında İlaç Kullanımı  Rumen Şişkinliği (Timpani, Meteorismus)  Rumen Asidozu  Rumen Alkalozu  Basit İndigesyon  Ketozis  Omazum Konstipasyonu  Kedi ve Köpekte Gastrit ve Ülser  Köpeklerde Seyahat Hastalığı  Atlarda Gastroduodenal Ülser  Atlarda Kolik  Solunum Sistemi İlaçları  Öksürük Kesiciler (Antitusif)  Balgam Söktürücüler (Mukokinetikler)  Ekspektoranlar  Balgamı Eritenler (Mukolitikler)  Solunum Yollarını Genişletenler (Bronkodilatatörler)  Sıvı-Elektrolit Tedavi Ve Diüretikler  Sıvı Elektrolit Tedaviye İhtiyaç Duyulan  Durumlar  Kullanılacak Sıvı Miktarları ve Çözeltiler  Çözeltilerin Sınıflandırılması  Hipotonik kristalloid çözeltiler  İzotonik kristalloid çözeltiler  Hipertonik kritalloid çözeltiler  Oral Sıvı Tedavisi  Sıvı Elektrolit Tedavide Temel İlkeler  Sıvı Uygulama Hızı  Sıvı Uygulama Yolları  Asit-Baz Dengesi Bozuklukları  Metabolik Asidoz  Metabolik Alkaloz  Solunum Asidozu  Solunum Alkalozu  Karmaşık Asit-Baz Dengesi Bozukluğu  Özel Durumlar  Atlar  Sığırlar  Koyun ve Keçiler  Anestezi ve Cerrahi Müdahalenin Etkileri  Diüretikler  Osmotik Diüretikler  Karbonik Anhidraz Etkinliğini Engelleyenler  Tiazidler  Kıvrım Diüretikler  Diğerleri  İdrar pH’sını Değiştirenler  İdrar Yolu Antibiyotikleri ve Antiseptikleri  Kalp-Damar Sistemi İlaçları  Antiaritmik İlaçlar  Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Antihipertansif İlaçlar  Antikoagulant İlaçlar  Antitrombositik (Antiplatelet) İlaçlar  Fibrinolitik İlaçlar  Antihistaminikler  Ağrı Kesici, Ateş Düşürücü Ve Yangı Giderici İlaçlar  Tedaviye Yaklaşım  Narkotik Ağrı Kesiciler  Alfa agonistleri  Lokal Anestezikler  Narkotik Olmayan Ağrı Kesiciler (NSAİ)  Glukokortikoidler  Glukokortikoid Tedavisinde Akılcı Yaklaşım  Glukokortikoidlerin Endikasyonları  Kedi Ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları  Hayvanlarda Gözlenen Davranış Bozuklukları  Davranış Bozukluklarının Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken  Noktalar  Tedavide Kullanılan İlaçlar  Antidepresanlar  Antipsikotik İlaçlar  Diğerleri  Davranış Bozuklukları ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar  Anksiyete ve Korku  Solunum Sistemi İlaçları  Cinsiyetle İlgili Davranış Bozuklukları  Hiperaktivite  Yaşlılık ve Algılama Bozuklukları  Antikonvülsif Ve Antiepileptik İlaçlar  Gebelikte İlaç Kullanımı  Acil Müdahale İlaçları  Zehirlenmeler ve Genel Sağaltım Prensipleri  Zehirlenmelerde Kullanılan Başlıca İlaçlar  Analeptikler  Adsorbanlar  Antiasitler  Antihistaminikler  Çırpınma önleyiciler (antiepileptikler)  Glukokortikoidler  Diüretikler (işeticiler)  Kusturucular (emetikler)  Kusma durdurucular (antiemetikler)  Parasempatomimetikler  Parasempatolitikler  Sempatomimetikler  Sürgütler  Sürgün Önleyiciler  Diğerleri  Bazı Zehirlenmeler ve Tedavileri  Organik Fosforlu İnsektisidler (OFİ)  Karbamatlı İnsektisidler  Organik Klorlu İnsektisidler  Mikotoksinler  Bakır Zehirlenmesi  Üre ve Nitrat Zehirlenmesi  Yılan Sokması  Etilen Glikol (Antifreeze) Zehirlenmesi  Amitraz Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Parasetamol (asetominofen) Zehirlenmesi  Kedi ve Köpeklerde Aspirin Zehirlenmesi  Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik  Biyoyararlanım  Biyoyararlanımı Etkileyen Faktörler  İlaçla ilgili faktörler  Uygulama Yolu ile İlgili Faktörler  Biyoeşdeğerlik  Biyoeşdeğerliğin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Temel Kurallar  Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına İhtiyaç Duyulan Durumlar  Biyoeşdeğerlik Çalışmasının Gerekmediği Durumlar

   Stok Kodu
   :
   9789752480308
   Boyut
   :
   14 x 20 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   528
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur, 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   136,00   
   136,00   
   2
   68,00   
   136,00   
   3
   45,33   
   136,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   136,00   
   136,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat